सेभेन्थ-डे एडभेिन्टस्ट घरपिरवार

Adventist’s Home - सेभेन्थ-डे एडभेिन्टस्ट घरपिरवार (PDF - 4.3 MB)

अचम्मको प्रेम

Amazing Love - अचम्मको प्रेम (PDF - 1.1 MB)

हाम्रा रमाइला कथाहरू- बालबालिकाको निम्ति कथाहरू

Bedtime Stories - हाम्रा रमाइला कथाहरू- बालबालिकाको निम्ति कथाहरू (PDF - 4.1 MB)

डाक्टर सूत्रहरू-स्वास्थ्यका नियमहरू

Doctor 9 - डाक्टर सूत्रहरू-स्वास्थ्यका नियमहरू (PDF - 0.5 MB)

एलेन जी ह्वाइटकी संक्षिप्त जीवन कहानी

Ellen G White - एलेन जी ह्वाइटकी संक्षिप्त जीवन कहानी (PDF - 0.6 MB)

विश्‍वासद्वारा म जिउँछु

Faith I Live By - विश्‍वासद्वारा म जिउँछु (PDF - 6.7 MB)

अग्नी गर्भमा- इसाईहरूको संक्षिप्‍त जीवन कहानी

Fire in the Womb - अग्नी गर्भमा- इसाईहरूको संक्षिप्‍त जीवन कहानी (PDF - 1.2 MB)

येशूभक्त अगुवाहरूको निम्ति निर्देशिका

Guide for Christian Leaders - येशूभक्त अगुवाहरूको निम्ति निर्देशिका (PDF - 6.8 MB)

स्वास्थ्य र चंगाइ

Health Healing - स्वास्थ्य र चंगाइ (PDF - 0.3 MB)

भजन

Hymns - भजन (PDF - 12.8 MB)

तपाईँको हातमा बाइबल हातेपुस्तक-बाइबल अध्ययन पुस्तक

In Your Hands - तपाईँको हातमा बाइबल हातेपुस्तक-बाइबल अध्ययन पुस्तक (PDF - 8 MB)

तपाईँले आशा गर्ने केही बाँकि छ कि-एमेजिङ्ग फाक्ट्सका बाइबल अध्ययन विषयहरूको संगालो

Is There Anything You Can Hope - तपाईँले आशा गर्ने केही बाँकि छ कि-एमेजिङ्ग फाक्ट्सका बाइबल अध्ययन विषयहरूको संगालो (PDF - 2.2 MB)

येशूभावना

आत्मिक क्रान्तिकारी येशू

Jesus Spiritual Revolutionary - आत्मिक क्रान्तिकारी येशू (PDF - 0.4 MB)

मशीह- येशूको जीवनी

Messiah - मशीह- येशूको जीवनी (PDF - 2.4 MB)

मोहनले किन भनेर सोध्छ, एलेन जी ह्वाइटको महान् विवाद पुस्तकको सरलीकरण

Michael Asks Why - मोहनले किन भनेर सोध्छ, एलेन जी ह्वाइटको महान् विवाद पुस्तकको सरलीकरण (PDF - 5.7 MB)

उद्देश्य प्रेरित जीवन (विभिन्न देशका आत्मपरिवर्तनका कथाहरू)

Purposeful Rebirth - उद्देश्य प्रेरित जीवन (विभिन्न देशका आत्मपरिवर्तनका कथाहरू (PDF - 2 MB)

एडभेन्टिस्ट चर्चको एक चिनारी

SDA Booklet - एडभेन्टिस्ट चर्चको एक चिनारी (PDF - 2 MB)

स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्चाहरू

Small Booklets 2 - स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्चाहरू (PDF - 0.2 MB)

सानी एलेनका कथाहरू र सन्देश

Stories of Little Ellen and the Message - सानी एलेनका कथाहरू र सन्देश (PDF - 16.7 MB)

सँगसँगै बाइबल पढौँ-मार्क फिनली

Studying Together - सँगसँगै बाइबल पढौँ-मार्क फिनली (PDF - 2MB)

बाइबल सम्बन्धी छोटी परिचय

The Bible - बाइबल सम्बन्धी छोटी परिचय (PDF - 0.2 MB)

अन्धकार संसारमा महान् आशा

The Goal of Great Hope in the Dark World - अन्धकार संसारमा महान् आशा (PDF - 1.8 MB)

साँचो पुनरुत्थान

True Revival

आशाको बाणी

Voice of Hope - आशाको बाणी (PDF - 1.1 MB)

Additional Information

Some of these files may require the Kalimati Nepali font to display properly.