मार्कको पुस्तक

Jul - Aug - Sept 2024

महान् विवाद

Oct - Nov - Dec 2023

भजनसंमहको पुस्तक

Dec 2023 - Jan - Feb - March 2024

मिशन समाचार सिहत

Oct - Nov - Dec 2023

एिफसीहरूलाई

Jun - Jul - Aug 2023

विश्‍वब्रम्हाण्डबाट तीन सन्देशहरू

Apr - May - Jun 2023

येशू नआउञ्‍जेल उहाँले दिनुभएको जिम्मेवारीको व्यवस्थापन

Jan - Feb - Mar 2023

मृत्यु के हो?: मरण वा देहान्त र भविष्यको आशा

Oct - Nov - Dec 2022

येशूसँग अिग्नपरीक्षामा

July - Aug - Sept 2022

उत्पत्ति

April - May - June 2022

आजका अन्तिम दिनहरूको लागि: हिब्रूको पुस्तकबाट सन्देश

Dec - Jan - Feb - March

व्यवस्थाको पुस्तक

Oct - Nov - Dec 2021

प्रभु येशूमा विश्राम

July - Aug - Sept 2021

प्रतिज्ञा: परमेश्‍वरको अनन्तको करार

April - May - June 2021

 

यशैया:  “मेरा जनहरूलाई सान्त्वना देऊ”

Jan - Feb - Mar 2021

शिक्षा

Oct - Nov - Dec 2020

परमेश्‍वरको निम्ति साथी बनाउनु: उहाँको लक्ष्यमा अरूलाई सामेल गराँउदाको आनन्द

Jul - Aug - Sept 2020

धर्मशास्त्र बाइबललाई कसरी व्याख्या गर्ने(वा कसरी बुझने) ?

Apr - May - Jun 2020

दािनएल

Jan - Feb - May 2020

mission-stories-2019

Mission Stories 2019

एळा र नेहिमया

Oct - Nov - Dec 2019

 

सानाभन्दा पिन साना

Apr - May - Jun 2018

परिवारसँग उचित समय

Apr - May - Jun 2018

प्रकाशको पुस्तक

Jan - Feb - Mar 2019

 

येशू ख्रीष्टसँगको ऐक्यबद्धता

Oct - Nov - Dec 2018

प्रेरितहरूको पुस्तक

Jul - Aug - Sept 2018

AWR

यगुको अन्तको निम्ति तयारी

Apr - May - Jun 2018

AWR

सञ्‍चिता (स्टुवार्डशीप, भन्डारेपन): हृदयका नियतहरू

Jan - Feb - Mar 2018

AWR

महान् आशा

Mission Stories 2019

केवल विश्‍वासद्वारामात्र मुक्ति: रोमीहरूको पुस्तक

Oct - Nov - Dec 2017

AWR

गलातीहरूको पत्रमा सुसमाचार

Jun - Jul - Aug 2017

AWR

“मेरा भेँडाहरूलाई खुवाऊ”, १ र २  पत्रुस

April - May - Jun 2017

AWR

पवित्र आत्मा र आध्यात्मिक जीवन

Jan - Feb - Mar 2017

अय्यूबको पुस्तक

Oct - Nov - Dec 2016

AWR

समाजमा चर्चको भूमिका

July - Aug - Sept 2016

AWR

मत्तीको पुस्तक

March 26th - April - May - June 2016

AWR

बिद्रोह र मुक्ति

Jan - Feb - March 2015

यर्मियाको पुस्तक

Oct - Nov - Dec 2015

बाइबिलय जोिशलो

July - Aug - Sept 2015

लूकाको पुस्तक

April - May - June 2015

Other

हितोपदेशको पुस्तक (Book of Proverbs)

Jan - Feb - March 2015

हितोपदेशको पुस्तक: येशूभक्तको निम्ति आचारसंहिता

(Book of Proverbs)

Other

याकूबको पुस्तक (Book of James)

याकूबको पुस्तक: येशूभक्तको निम्ति आचारसंहिता
Book of James: The Code of Conduct for the Devotees of Jesus Christ

Oct - Nov - Dec 2014

AWR Information

येशू ख्रीष्टका मौलिक शिक्षाहरू (Jesus and His Teachings)

July - Aug - Sept 2014

AWR Information

येशू ख्रीष्ट र उहाँको व्यवस्था (Christ-and-His-Law)

April - May - June 2014

अनुशासित र मर्यादित अनुयायीत्व (Discipleship) - Jan 2014

Jan - Feb - Mar 2014

स्वर्गमा भएको परमेश्वरको पवित्र मन्दिर (Heavenly Home…)

Oct - Nov - Dec 2013

अध्यात्मिक पुनर्जागरण र काँचुली फेरिएको जीवन (Revival…)

July - Aug - Sept 2013

“परमेश्वरतिर फर्क र बाँच!”... (Turn To God and live…)

”परमेश्वरतिर फर्क र बाँच!”: कम नाउँ चलेका अगमवक्ताहरूबाट महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू
(Turn To God and Live: Major messages from the Minor Prophets)

Apr - May - June 2013

उत्‍पत्ति (Origins)

January, February, March 2013

येशू ख्रीष्टमा बढ्दै जानु (Growing in Christ)

Oct - Nov - Dec 2012

१ र २ थेसलोनिकीहरू  (1 and 2 Thessalonians)

July - Aug - Sept 2012

सुसमाचारको प्रचारप्रसार र गवाही दिनुको अर्थ (Evangelism and Witnessing)

April - May - Jun 2012

हाम्रा परमेश्वरको झल्कोहरु  (“Glimpses Of Our God”)

Jan - Feb - Mar 2012

गलातीको पःु तकमा ससु माचार (“The Gospel in Galatians”)

Oct - Nov - Dec 2011

उपासना (Worship)

July - Aug - Sept 2011

अनुग्रहका पोसाकहरू (Garments of Grace)

April - May - June 2011

येशू रुनुभयो: बाइबल र मानविय (Jesus Wept)

Jan - Feb - Mar 2011

पुरानो करारका कम परिचित केहि पात्रहरूका पूष्ठभूमी (Old Testament Characters)

Oct - Nov - Dec 2010

रोमीहरुलाई लखिएको पुस्तकमा येशूले दिने मुक्ति (Redemption in Romans)

July - Aug - Sept 2010

स्वास्थ्य र स्वस्थ (Health and Healing)

April - May - June 2010

पवित्र आत्माको फल (The Fruit of the Holy Spirit)

Jan - Feb - Mar 2010

गन्तीको पुस्तक: परमेश्‍वरका गतिशील जन समुदाय (People on the Move: The Book of Numbers)

Oct - Nov - Dec 2009

  • Book of Numbers .doc

प्रेमी र प्रेमपात्र (Loved and Loving)

July - Aug - Sept 2009

हिँड्नुपर्ने चाल: येशूभक्तको आचरण (The Christian Life)

April - May - June 2009

बाइबलमा भविष्यवाणी गर्ने बरदान र सेभेन्थ-डे एड्भेन्टिस्टको इतिहास (The Gift of Prophecy…)

बाइबलमा भविष्यवाणी गर्ने बरदान र सेभेन्थ-डे एड्भेन्टिस्टको इतिहास
The Gift of Prophecy in the Scripture and Adventist History

Jan - Feb - Mar 2009

प्रायश्‍चितको विधिद्वारा परमेश्‍वरसँग मेलमिलाम र येशुको क्रुस  (Atonement and the Cross of Christ)

Oct - Nov - Dec 2008

उदेकिला येशु  (The Wonder of Jesus)

April - May - June 2008

उदेकिला येशु (Wonder of Jesus)

April - May - June 2008

येशूका अनुशासित भक्तजनहरू (Discipleship)

Jan - Feb - Mar 2008

अग्निपरीक्षा (Refiner’s Fire)

अग्निपरीक्षा (अर्थात् आगोद्वारा शुद्धबनाउनेको भट्टामा विश्वासीहरूको कठोर परीक्षा)
Refiner’s Fire

Oct - Nov - Dec 2007

तपाईँको वचन मेरो पाउको लागि बत्ती हो: आजको लागि बाइबल (Your…)

तपाईँको वचन मेरो पाउको लागि बत्ती हो: आजको लागि बाइबल
Your word is a light unto my feet

April - May - June 2007

Additional Information

Some of these files may require the Kalimati Nepali font to display properly.

Study guide translations

Translation of the study guide for the current quarter is also available in other languages.